Samorząd powiatu staszowskiego, zarząd spółki EKOPOL-Ż Sp. z o.o. w Połańcu, Gmina Łubnice oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie serdecznie zapraszają do udziału w konkursach organizowanych z okazjiVII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO, który odbędzie się31 maja 2014 roku, na placu rekreacyjnym w Łubnicach. Konkursy adresowane są do placówek oświatowych z terenu powiatu staszowskiego. 

VIIPIKNIKEKOLOGICZNYPOWIATUSTASZOWSKIEGO

 – 31.05.2014r.ŁUBNICE-

 ZAŁOŻENIA

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje działań edukacyjnych realizowanych od marca 2007r. przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, EKOPOL-Ż Sp. z o.o. oraz gminy wchodzące w skład powiatu staszowskiego: Staszów, Połaniec, Rytwiany, Bogoria, Oleśnica, Łubnice i Szydłów (gmina Osiek nie uczestniczyła dotychczas w projekcie).

Tegoroczna, VII edycja Pikniku, decyzją Organizatorów połączona została z promocją obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zarówno dla samej gminy jak i jej mieszkańców.

Jak co roku, założonymi przez organizatorów celami Pikniku są:

1. Kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne wśród mieszkańców powiatu staszowskiego.

2. Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji w społeczności lokalnej. 

3. Aktywizacja środowiska dziecięco – młodzieżowego do działań związanych z ochroną środowiska.

4.Zainteresowanie lokalnej opinii społecznej i środków masowego przekazu ideą selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności związanej z nowymi obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

PIKNIK 2014

 Organizatorzy, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy muszą przedstawić uczestnikom Pikniku, ale również i ich rodzicom kompleksową informację co władze samorządowe zamierzają robić w perspektywie najbliższych lat w zakresie gospodarki odpadami. Muszą również odpowiedzieć na pytanie co i jak należy segregować, zapewniając jednocześnie odbiór segregowanych odpadów jak i ich legalną i jak najmniej kosztowną dla mieszkańców i gmin utylizację. Celem jest przekazanie najistotniejszych elementów w/w ustawy. W tej kwestii duże zaangażowanie wykazują współpracujące z Organizatorami Organizacje Odzysku jak i recyklerzy.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu staszowskiego w mniejszym lub większym zakresie promują i realizują w/w cele. Należy podkreślić kontynuację dotychczasowych działań w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych realizowanych przez spółki komunalne w Staszowie i Połańcu, zakład komunalny gminy Rytwiany, działania gminy Bogoria w ramach Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz inicjatywy gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany, choćby w zakresie segregacji i zbiórki odpadów u źródła, nie tylko odpadów opakowaniowych jak i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak co roku do akcji włączą się dotychczasowi Partnerzy Organizatorów (organizacje odzysku i recyklerzy oraz przedsiębiorcy działający na naszym terenie). Obserwujemy coroczny wzrost liczby sponsorów oraz podmiotów gospodarczych wspierających naszą inicjatywę. Zwiększa się świadomość ekologiczna zarówno wśród mieszkańców jak i lokalnych przedsiębiorców.

Powiat staszowski jest liderem i prekursorem działań edukacyjnych oraz wspierającym różnego rodzaju inwestycje proekologiczne. Starostwo Powiatowe, postanowiło już kolejny raz przyznać wybranym przedsiębiorcom, realizującym różnego rodzaju działania proekologiczne tytuł LIDERA EKOLOGII POWIATU STASZOWSKIEGO.

Plenerowa akcja informacyjno – promocyjna – VII Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego

VII PIKNIK EKOLOGICZNY POWIATU STASZOWSKIEGO – 31 maj 2014 r. posłuży informowaniu lokalnej społeczności o zmianach zachodzących w gospodarce odpadami na terenie naszego powiatu, jak i rozstrzygnięciu konkursów dla placówek edukacyjnych.

W ramach akcji przeprowadzone zostaną, wzorem lat ubiegłych:

  • http://www.zgokrzedow.pl/projekt/wp-content/themes/unia/img/libg.png); background-position: 4px 4px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

    konkursy dotyczące tematyki związanej z ekologią, a przede wszystkim z gospodarką odpadami i selektywną zbiórką,

  • http://www.zgokrzedow.pl/projekt/wp-content/themes/unia/img/libg.png); background-position: 4px 4px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

    udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących istoty segregacji odpadów oraz systemu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu,

  • http://www.zgokrzedow.pl/projekt/wp-content/themes/unia/img/libg.png); background-position: 4px 4px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

    sprzedaż / dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów 

Promocja programu

1.Promocja podczas akcji plenerowej

2. Informacja w mediach lokalnych.

3.Upowszechnienie informacji w placówkach edukacyjno – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu

4.Informacja na stronach internetowych organizatorów 

5.Informacja na stronie internetowej Organizacji Odzysku.

Działania Organizacji Odzysku

Organizacje Odzysku mogą podjąć udział w programie w okresie przygotowawczym, jak i podczas realizacji programu. Ich podjęcie i zakres uzależnione będą od ostatecznych uzgodnień dokonanych pomiędzy organizatorami a Organizacjami Odzysku. Udział ten może oznaczać:

1. Wsparcie przy opracowaniu założeń i opisu programu.

2. Pomoc w przygotowaniu materiałów prasowych / informacyjno- promocyjnych niezbędnych do przygotowania akcji pod względem merytorycznym o tematyce zbiórki selektywnej, świadomych zakupów i znakowania opakowań.

3. Współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

4. Promowanie akcji .

5. Współfinansowanie nagród konkursowych