Projekt nr WND-RPSW.04.02.00-23-236/08 pn.: „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury, ochrony środowiska i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013

Dane finansowe realizacji projektu:

Wartość projektu: 403 153,69 zł, w tym:

koszty/wydatki kwalifikowane: 327 868,86 zł

koszty/wydatki niekwalifikowane VAT: 75 284,83 zł

budżet środków europejskich: 196 721,32 zł

wkład własny: 206 432,37 zł