Cel Projektu:

Głównym celem RCEE powinna być zatem działalność w zakresie edukacji ekologicznej
i integracja środowisk wokół realizacji zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska w gminach tworzących Spółkę.

Przedmiot przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego budynku, położonego
w Rzędowie 40 na potrzeby RCEE oraz doposażenie go w sprzęt biurowy i elektroniczny oraz w materiały dydaktyczne, dotyczące ekologii. W ramach inwestycji na parterze budynku powstanie duża sala konferencyjna (40 miejsc), biblioteka, sala komputerowa z czytelnią oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze administracyjno-socjalne. Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń wynosi 284,7 m2.

 Jednym z podstawowych warunków realizacji PGO w gminach tworzących Spółkę jest włączenie się do udziału w jego realizację wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa, a co za tym idzie
z wszechstronną edukacją ekologiczną. Wprowadzanie głównych założeń systemu gospodarowania odpadami, a w szczególności selektywnego zbierania „u źródła” jest trudnym procesem społecznym. Związane jest to głownie z obawą społeczeństwa przed wprowadzaniem wszelkich nowości, których przydatność lub konieczność nie zawsze jest zrozumiała. Dla wdrażania nowoczesnej i racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gmin tworzących Spółkę kluczowe znaczenie ma odpowiednio przeprowadzona, ciągła edukacja ekologiczna zachęcająca do segregacji odpadów u źródła ich powstawania, odzysku surowców wtórnych i właściwego unieszkodliwiania odpadów.  Edukacja ekologiczna ma największą szansę powodzenia, jeżeli prowadzi się ją w miejscu, gdzie ludzie mieszkają, uczą się, pracują i wypoczywają. Stąd też znaczącym uzupełnieniem systemu formalnego jest system edukacji nieformalnej prowadzony przez ośrodki edukacji ekologicznej np.: Regionalne Centra Edukacji Ekologicznej.

RCEE przejmie na terenie gmin tworzących Spółkę koordynacje nad działaniami prowadzonymi na rzecz upowszechniania prawidłowej gospodarki odpadami, dzięki której wzrośnie ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny a zmniejszy się ilość odpadów deponowanych na składowiskach.

Utworzenie RCEE umożliwi realizację programów edukacyjnych, w ramach których prowadzone będą konkursy z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, szkolenia, akcje promocyjne oraz imprezy plenerowe związane z edukacją ekologiczną. Odpowiednie wyposażenie sali konferencyjnej umożliwi organizowanie spotkań z uczniami oraz mieszkańcami gmin, podczas których oprócz pozyskania wiedzy teoretycznej dotyczącej celowości prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi
z uwzględnieniem korzyści wynikających z odzysku surowców wtórnych będzie można zapoznać się z działalnością nowo budowanego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.