Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, iż w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie” wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Firmę Handlowo-Usługową „JBM” Sylwester Batóg ul. Jana Pawła II 10, 28-200 Staszów.

Cena najkorzystniejszej oferty: 231 465,39 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 39/100). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.