W dniu 28 sierpnia 2017 r. została  podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania
pn.: „Działania w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi - konkursy, warsztaty, doposażenie RCEE”.  Koszt całkowity zadania wynosi 41.863,51 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach  w wysokości 27.611,81 zł.

                                 

 

 

                                  

                    Dofinansowano ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach